دبی سنج مغناطیسی، Magnet Flow Meter

فلومترهای مغناطیسی با اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی که ناشی از سرعت جریان سیال است ، میزان عبور جریان را با دقت قابل قبولی اندازه می گیرند.اساس کارکرد این فلومترها بر مبنای قانون فارادی است.

کاربرد :

 • اندازه گیری جریان آب چاه
 • اندازه گیری جریان فاضلاب
 • اندازه گیری مواد شیمیایی
 • اندازه گیری سیالات رسانایی که دارای ذرات جامد معلق هستند.
 • اندازه گیری مواد دارویی که خاصیت رسانایی الکتریکی دارند.

مزیت :

 • عدم ایجاد افت در مسیر جریان
 • فاقد قسمت های متحرک
 • عدم مسدود شدن فلومتر
 • قابلیت اندازه گیری فلو در هر دو جهت

محدودیت :

 • در صورت استفاده از این فلومتر ، سیال عبوری باید دارای خواص الکتریکی و رسانایی باشد.
 • محدوده دمایی عملکرد این فلومتر ها ۸۰ درجه سانتیگراد می باشد.