دبی سنج وورتکس، Vortex Flow Meter

فلومتر ورتکس با مکانیزم بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال عمل می کند اندازه گیری فلو در فلومتر ورتکس به صورت حجمی بوده که برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت .اگر در مسیر جریان سیال ، مانعی وجود داشته باشد ، جریان گردابی ایجاد میشود. منظور از مانع جسم سخت و محکم در مسیر سیال است . مانع در مسیر پائین دست خود حرکت چرخشی تولید میکند.
زمانی که گردابها شکل میگیرند و جاری میشوند در فشار تفاضلی تولید شده، تغییری ایجاد میشود در نتیجه برای به کارانداختن سنسوری در فرکانس مناسب این تغییر فشار با جریان گردابی به کار می رود.

کاربرد :

 • اندازه گیری جریان سیال در صنایع شیمیایی و پتروشیمی ( قسمت تولید برق)
 • بخار اشباع
 • بخار بسیار داغ
 • روغن های انتقال حرارت
 • آب تغذیه بویلر
 • گاز های دو فاری
 • گاز دودکش
 • دی اکسید کربن
 • آب دمینرال
 • حلال ها
 • هوای فشرده
 • نیتروژن