بخش های متعددی در صنایع نفت و گاز وجود دارد.تجهیزات offshore و  onshore ، ترمینال ها و …تجهیزات مورد استفاده در هر یک از این بخش ها باید با رعایت کلیه موارد ایمنی و دارای دقت بالا بوده و عملکرد مطمئنی داشته باشند.و در مجموع منجر به افزایش کارآیی سایت شوند.

مشکلات جاری در صنعت نفت و گاز

نقص در تجهیزات ، از دست رفتن زمان طلایی

حفر چاه های عمیق نفت و گاز و توزیع نفت و گاز به مناطق وسیع تر قطعا به فنآوری های پیچیده ای نیاز دارد.به همین نسبت ، هزینه های مرتبط نیز افزایش خواهند یافت.برای کنترل نحوه مصرف هزینه ها ، لازم است از نقص های پیش بینی نشده تجهیزات قویا پیشگیری نمود.

رقابت و نیاز به درآمد زایی

شرکت های نفتی تلاش می کنند با حفظ بازار رقابتی خود ، کارآیی و سودآوری خود را نیز افزایش دهند.یکی از راه های حصول این نیاز ، استفاده از فنآوری کنترل دیجیتال برای فرآیند های پیشرفته است.

توزیع پراکنده چاه های نفت

چاه های نفت در مناطق وسیعی پراکنده هستند از این رو ارتباط بین این مناطق باید از طریق تجهیزات ارتباطی پیشرفته و با قابلیت عملکرد یکپارچه باشد.این موضوع راه حلی جهت افزایش بهره وری در شرکت های نفت و گاز محسوب می شود.