امروزه صنایع داروسازی نیاز دارند تا به تمامی فنآوری های جدید عرضه شده دسترسی داشته باشند.از این رو شرکت های دارویی خود را ملزم به پیاده سازی سیستم ها و تجهیزاتی می دانند که منجر به بهبود فرآیند تولید و کمک به حضور رقابتی تر در بازار مصرف شود.
مشکلات جاری در صنعت داروسازی
هماهنگی و انطباق با استاندارد ها و قوانین جهانی
شرکت های دارویی در بازار های جهانی در حال فعالیت هستند از این رو باید همیشه خود را با معیار های جهانی از قبیل PIC/S GMP و ICH هماهنگ سازند.برای پیاده سازی GMP باید شرکت دارویی مجهز به تجهیزات کنترلی و اتوماسیون منطبق با سیستم های CSV از قبیل GAMP باشد.
رویکرد جدی به کیفیت تولیدات
در حوزه دارویی ، و از منظر پزشکی ، کیفیت تولیدات باید قابل اطمینان باشد.راهنمای کیفی ICH بر مبنای رویکرد طراحی کیفی QbD در توسعه کارخانه های داروسازی استفاده می شود.در این بین ، تجهیزات تولیدی باید از فنآوری تحلیل فرآیند PAT و آزمایشات RTR بهره گیرند.
پاسخ دهی مناسب به نوسانات بازار
شرکت های داروسازی باید همواره خود را با تغییرات سریع در بازرا مصرف هماهنگ کنند.این تغییرات شامل کاهش بهای دارو ، نیاز به داروی خاص و … می باشد.برای سود دهی چنین صنعتی ، تولید کنندگان مواد دارویی باید راه حل هایی جهت بهبود کارآیی و کیفیت خود بیابند.