صنایع تولید کاغذ برای بقا در بازار جهانی رقابت ،ناگزیر از به کارگیری تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و سیستم های کنترلی هستند که پاسخ گوی سرمایه گذاری های صورت گرفته در این حوزه باشد.