شیرهای یکطرفه فقط از یک جهت اجازه جریان سیال را میدهد چک ولو شامل پورت ورودی و خروجی برای ورود و خروجی سیال به صورت یک طرفه و بدون نیاز به کنترل خارجی میباشد . یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب چک ولو حداقل فشار برای کار کردن چک ولو میباشد . از نظر مکانیزم چک ولوها دارای  مدلهای مختلفی هستند.

کاربرد :

  • مکان هایی که جریان نباید برگشت داشته باشد.
  • ورودی آب سایت
  • لوله خروجی پمپ