شیر منیفولد، Manifold valve

شیرهای چند راهه یا منیفولد از چند شیر سوزنی و مداری که بین آنهای برقرار گشته است تشکیل شده است.

از این شیرهای بیشتر برای اکوالایز یا یکسان سازی فشار در ترانسمیتر های اختلاف فشار و یا قطع یک مسیر و وصل کردن مسیر دیگر و یا تخلیه مواد استفاده میگردد .

کاربرد :

  • یکسان سازی فشار در ترانسمیتر های اختلاف فشار
  • قطع یک مسیر و وصل مسیر دیگر
  • تخلیه مواد
  • اکوآلایز نمودن فشار